Reglement CBK Poetry Slam

Het CBK POETRY SLAM wordt georganiseerd door het Vermeylenfonds. De voorrondes die plaats hebben in alle Belgische provincies worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd, ondersteund en in samenspraak en overleg met de organisatoren van de voorrondes mee gecommuniceerd door Het Vermeylenfonds.

Logo Cbkpoetry Slam Low Res

1~Volgorde
De volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van loting. Een Poetry Slam is een wedstrijd waarbij woordkunstenaars hun zelfgeschreven gedichten in een kort tijdsbestek (3 minuten) voordragen. Zowel de presentatie als tekstuele inhoud worden beoordeeld. Iedereen is vrij om zich in te schrijven. de volgorde van de kandidaten wordt bepaald op basis van loting. De deelnemers worden beoordeeld door een jury of een stemadviseur samen met het publiek. Dit is vrij te beslissen door elke organisatie van een voorronde.

2~Duur
Elke deelnemer krijgt per ronde een spreektijd van maximaal 3 minuten. Vanaf 3 minuten 10 seconden wordt er een strafmaatregel genomen, te bepalen door de organisatie van de desbetreffende voorronde.
2.1~Chronometer
De chronometer begint te lopen vanaf het moment dat de slammer zijn/haar/hen eerste woord of klank uitspreekt in de micro of een eerste contact maakt met het publiek.

3~Structuur
De organisatie van de voorronde beslist zelf over het verloop en de structuur van de avond.

4~De performance
De performance moet een a cappella performance zijn van een zelfgeschreven tekst, dus geen muzikale begeleiding, geen kostuums, decors of attributen.. Bij twijfel beslist de jury en organisatie over het desbetreffende geval.

5~Tekst
Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor een poetryslam. Elke slamdichter heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid kent echter beperkingen. Conform de mensenrechten laten we geen inhoud toe die aanzet tot haat, geweld of discriminatie. Het is aan de organisatie om te bepalen wanneer deze grens wordt overschreden. Plagiaat sluit de deelnemer automatisch uit.

6~Talen
Alle talen zijn toegelaten. Houd er echter rekening mee dat de stemadviseur of jury hoofdzakelijk Nederlandstalig is en bijgevolg enkel Nederlandstalige teksten ten volle kan beoordelen. In principe geldt hetzelfde voor het publiek, die de uiteindelijke winnaar aanduidt. In de finale van het BK Poetry Slam worden enkel Nederlandstalige en Franstalige teksten vertaald naar de andere landstaal.

7~Over de jury
Deze personen gelden als autoriteit op het gebied van de letteren dan wel de voordrachtskunst in de meest brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd om geen juryleden tegenover kandidaten te zetten waarmee het betreffende jurylid een intense vriendschappelijke, zakelijke of vijandige relatie heeft. Omdat we niet op de hoogte zijn van alle onderlinge verhoudingen, kunnen we ongemak niet 100% voorkomen.
(Alsook kan je als jurylid van een voorronde enkel die taak op jezelf nemen, zodoende kan je na het jureren niet meer deelnemen aan een andere voorronde van het CBK poetry slam dat jaar.) 
 
8~Prijzen en verplichtingen
De winnaar van een voorronde verplicht zich ertoe deel te nemen aan de finale van het Belgisch Kampioenschap Poetry Slam, dat plaatsvindt in november.
Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn, laat die dat ten minste twee weken op voorhand weten. In dat geval kan de organisator van de voorronde beslissen om de slamdichter die de tweede of derde plek behaalde of zelfs niemand af te vaardigen.
De winnaar van een voorronde krijgt het bedrag van 100 euro.
 
9~Diskwalificatie & Overige voorwaarden
De organisatie van een voorronde kan deelnemers diskwalificeren indien hun gedrag de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van anderen in gevaar brengt.
De organisator van de voorronde is niet verantwoordelijk voor het oordeel van de vakjury/stemadviseur of het publiek.
De organisator heeft het recht om de wedstrijd aan te passen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen. Zij wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent af.
Deelnemende kandidaten verklaren dat ze op de hoogte zijn en akkoord gaan met dit wedstrijdreglement.
De organisatie heeft het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit nodig acht. 
 
 
 
 
*Deelnemers hebben ten allen tijden het recht hun persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen.