Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons

Deze privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door August Vermeylenfonds (“wij”).

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifiek product of een specifieke dienst.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. 1

Kernpunten van onze Privacyverklaring. 2

Onze Privacyverklaring. 3

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?. 3

1-1 Algemeen. 3

1-2. Verzameling van persoonsgegevens van cliënten. 3

1-3 Verzameling van persoonsgegevens van minderjarigen. 4

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?. 5

2.1 Algemeen. 5

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. 5

b. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan. 5

c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang. 5

d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking. 6

2.2 Persoonsgegevens van cliënten. 6

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?. 7

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?. 7

4.1 Algemeen. 7

4.2 Persoonsgegevens van cliënten. 7

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?. 8

6. Beveiliging van de gegevens. 9

6.1 Algemeen. 9

6.2 Voor cliënten. 9

7. Klachten. 9

8. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?. 9

9. Hoe kan u ons contacteren?. 9

Kernpunten van onze privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort tot AVG, gemeenzaam bekend onder de naam “GDPR”).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

·         verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

via e-mail naar privacy@deMens.nu

of per telefoon naar 02 735 81 92

of via brief naar

UVV-deMens.nu,

Data Protection Officer,

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onze privacyverklaring

1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

1-1 Algemeen

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

-      identificatiegegevens (vb. naam, identiteitskaart - en paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto, IP-adres);

-      contactgegevens (vb. post – en emailadres, telefoonnummer);

De gegevens die we verzamelen gebruiken we alleen voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verkregen.

1-2. Verzameling van persoonsgegevens van klanten/cliënten

Van de personen die bij ons morele bijstand of vrijzinnig humanistische dienstverlening zoeken (o.m. plechtigheden, gesprekken over levensvragen en zelfbeschikking) bewaren wij de volgende gegevens mits de toestemming van de betrokkene:

•        Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer

•        Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

•        Gezinsgegevens: Burgerlijke staat, naam partner, huwelijksdatum, kinderen en personen ten laste (aantal, naam)

•        Beroeps -en opleidingsgegevens: werkgever, functie, diploma, …

•        Lidmaatschappen: socio-culturele verenigingen, sportverenigingen,  professionele verenigingen, clubs, vakbond,..

•        Financiële en vermogensgegevens: bankrekeningnummer, bankinstelling

•        Juridische en maatschappelijke gegevens:  wilsverklaringen

•        Fysieke kenmerken en gezondheid: geslacht, geboortedatum, dieetgegevens, handicaps

•        Gedragsgegevens (gegevens met betrekking tot uw gewoontes en voorkeuren): deelname aan events en activiteiten, abonnementen kranten, tijdschriften,  gebruik van media en communicatiemiddelen, hobby’s,  sport

•        Overtuigingen: levensbeschouwelijke overtuiging, stemvoorkeur, lidmaatschap politieke partij, politieke functies

•        Beeld en geluid:  portret, pasfoto, sfeerfoto, geluidsopname

De volgende gevoelige gegevens verzamelen wij enkel wanneer deze informatie noodzakelijk is en wanneer wij hiervoor vooraf uw expliciete toestemming hebben gekregen:

-      gezondheidsgegevens: bijvoorbeeld voor de deelname aan groepsreizen of jeugdkampen, ….

Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en diensten die wij aanbieden (vb. indien u deze informatie hebt vermeld in uw inschrijving als lid of als deelnemer aan een activiteit), verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

-      publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);

-      websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina);

-      databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden;

-      bevriende verenigingen aan wie u de toelating hebt gegeven om uw gegevens te delen met ons.

1-3 Verzameling van persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door August Vermeylenfonds vzw enkel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•        om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van August Vermeylenfonds (uitvoering van een overeenkomst of de bijschriften ervan);

•        het versturen van tijdschriften, nieuwsbrieven, informatie over de werking, uitnodigingen, zowel op papier als elektronisch (toestemming betrokkene);

•        het beantwoorden aan wettelijke verplichtingen (boekhouding/fiscaliteit, personeelsbeheer, …);

•        het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

2.1 Algemeen

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie (vb. boekhouding, personeelsbeheer).

b. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Uw inschrijving als lid van onze vereniging, als vrijwilliger, als deelnemer aan een van onze activiteiten, als abonnee van ons tijdschrift of één van onze nieuwsbrieven, of als geïnteresseerde aan onze werking is een overeenkomst. U geeft hierbij expliciet uw toestemming om de gegevens die u ons verstrekt te mogen verwerken.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

·         u ons tijdschrift of onze nieuwsbrieven toe te sturen;

·         u te informeren over onze werking;

·         u uit te nodigen op onze activiteiten en vergaderingen;

·         u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;

·         u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te kunnen ontwikkelen en aanbieden, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

·         IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (vb. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;

·         het opstellen van statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling. We verwerken uw persoonsgegevens ook zorgvuldig tot op het punt waarop ze niet langer aan u kunnen gelinkt worden, ten einde inzichten te creëren in de wijze waarop we onze doelgroepen bereiken.

·         het personaliseren van ons aanbod via:

o   het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;

o   het voeren van promotie voor producten of diensten die aansluiten bij uw doelgroep.

Dit doen wij door:

·         het segmenteren van onze leden en geïnteresseerden in doelgroepen

·         het verwerken van uw interesses op basis van het gebruik van onze producten en diensten of uw deelnames aan activiteiten

d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

·         indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld zullen wij hierover uw toestemming vragen;

·         het delen van uw gegevens met een andere (bevriende) vereniging.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor:

•        het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

•        het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT hardware, netwerk, …);

•        het verzorgen en verspreiden van tijdschriften, nieuwsbrieven en uitnodigingen;

•        het uitvoeren van financiële transacties (bank, …);

•        het voeren van boekhouding, personeelsadministratie en verzekeringsbeheer.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij deze de AVG-verordening toepassen.

4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

4.1 Algemeen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor het faciliteren van het ledenbeheer, abonnementenbeheer, evenementenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Zo wordt bijvoorbeeld de contactinformatie van de leden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap en tot 5 jaar na het einde van het lidmaatschap. Met betrekking tot geïnteresseerden wordt de informatie bijgehouden voor maximum 3 jaar.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

-          Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.

-          Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.

-          Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.

-          Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

-          Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke interesses.

-          Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

-          Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren:

1.       Via onze webapplicatie

2.       via het secretariaat van uw vereniging of van uw afdeling

3.       via het e-form op de website www.deMens.nu

4.       via een e-mail aan privacy@deMens.nu

of u kan een brief richten naar het volgende adres :

UVV/deMens.nu,

Data Protection Officer,

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Om te voorkomen dat iemand anders dan uzelf uw gegevens zou opvragen, wijzigen of wissen, vragen wij u in dit geval om u te legitimeren, bijvoorbeeld door een scan/kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, zodat wij u kunnen identificeren.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. Beveiliging van de gegevens

6.1 Algemeen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

•        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Voor cliënten

Bovenop de bovenstaande maatregelen hebben we de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze cliënten te beveiligen:

•        Alle personen die namens August Vermeylenfonds van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan het beroepsgeheim;

•        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (voor zover u hier op bent ingeschreven).

9. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via e-mail naar

privacy@deMens.nu

of via brief naar

UVV-deMens.nu,

Data Protection Officer

Brand Whitlocklaan 87 bus 9

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

die uw vraag zal onderzoeken.